ALGEMENE VOORWAARDEN YOGADOCENTEN

yoga priveles amsterdam

1: Identiteit van de ondernemer
Zensez
Peter martensstraat 108
1087 NA Amsterdam
info@zensez.nl – www.zensez.nl
KVK: 63960052
BTW: 146819354B02
IBAN: NL22 KNAB 0258 3559 05

2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer. Door inschrijving gaat de docent automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en bij deelname aan een les gaat de afnemer automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.2 Zensez kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.
2.3 Docent: Freelance docent die een vermelding heeft op Zensez en lessen verzorgt voor afnemers.
2.4 Afnemer: Een natuurlijke persoon of bedrijf, die een les afneemt bij één van de freelance docenten van Zensez.

3: Abonnement (overeenkomst) freelance docenten

3.1 Docenten kunnen een abonnement afsluiten voor een profiel op de website van Zensez.
3.2 Een abonnement komt tot stand op het moment dat Zensez het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de docent heeft ontvangen.
3.3 Een abonnement is geldig vanaf inschrijfdatum en heeft een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor afloop van het abonnementsperiode.
3.4 Uiterlijk 1 kalendermaand voor afloop van de contractperiode kan een abonnement worden opgezegd door een mail te sturen aan: info@zensez.nl. De opzegging wordt binnen 48 uur bevestigd via de mail. Indien niet wordt opgezegd dan wordt het abonnement automatisch verlengt. Elke maand wordt automatisch de volgende periode gefactureerd.
3.5 Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.6 Er wordt geen terugbetaling verleend voor een abonnement dat niet is voltooid.
3.7 Zensez doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de website en docenten online zo goed mogelijk gevonden worden. Echter bij het uitblijven van boekingen vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.
3.8 Zensez biedt de volgende abonnementen:

6 maanden abonnement
Dit lidmaatschap geeft recht op een profiel op de website van Zensez.
Geldigheid, minimaal 6 maanden. Dit abonnement wordt automatisch verlengt tot opzegging van de docent.

12 maanden abonnement
Dit lidmaatschap geeft recht op een profiel op de website van Zensez.
Geldigheid, minimaal 12 maanden. Dit abonnement wordt automatisch verlengt tot opzegging van de docent.

4: Betaling abonnement docenten
4.1 Abonnementen worden maandelijks doorlopend vooraf betaald door middel van automatische incasso.
4.2 Door online in te schrijven gaat de docent automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en automatische incasso.
4.3 De eerste betaling (restant van het maandbedrag van die maand) wordt voldaan via Ideal waardoor de SEPA incasso geaccepteerd wordt.
4.4 Docent is verantwoordelijk voor het voldoende aanwezig zijn van saldo op het te incasseren rekeningnummer voor de maandelijks doorlopende betalingen. Betalingen die gedaan zijn kunnen niet worden terugbetaald.
4.5 Bij storneren van een maandelijkse betaling dient het maandbedrag alsnog betaald te worden door middel van Ideal/bankoverschrijving.
4.6 Zensez is gerechtigd om de overeengekomen diensten op basis van het abonnement niet uit te voeren tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

5: Prijzen abonnementen docenten
5.1 Zensez is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.
5.2 De prijzen van de verschillende lidmaatschappen staan op de website vermeld: www.zensez.nl.
5.3 De op de website vermelde prijzen van het lidmaatschap zijn incl. 21% btw.
5.4 Zensez is gerechtigd haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen, met dien verstande dat de overeengekomen prijzen gedurende de looptijd van de overeenkomst gelden tot het einde van de contractperiode.

6. Profiel op website van Zensez
6.1 De inschrijving en het online plaatsen van jouw persoonlijke profiel bestaat uit 2 stappen:
1) Online betaling van het abonnement via Trainin en invullen van je contactgegevens die van belang zijn voor de automatische incasso. Trainin wordt door Zensez puur en alleen gebruikt voor de abonnementen/betalingen en is niet van belang voor je profielgegevens. Ook kun je in Trainin maandelijks je facturen inzien/downloaden.
2) Na betaling ontvang je een e-mail met daarin een link naar de pagina voor het invullen van jouw profielgevens op de website. Wanneer je alle informatie correct aanlevert staat je profiel binnen 48 uur online.
6.2 Indien er iets aangepast moet worden op jouw profielpagina kun je een mail sturen naar: info@zensez.nl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van je beschikbaarheid, of een verhuizing en dus wijziging van werkgebied.

7: Locaties van de lessen
7.1 De lessen van de docenten worden gegeven bij de afnemer thuis, buitenlocaties, werk of andere locatie naar keuze van de docent/afnemer.

8. Verantwoordelijkheden docenten
8.1 Al het contact verloopt direct tussen de docent en de afnemer. De docent wordt met zijn eigen contactgegevens weergegeven op de website van Zensez en de docent beheert zijn eigen agenda.
8.2 Docenten handelen uit eigen naam en beheren hun eigen administratie, facturen etc.
8.3 Zensez is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van een afspraak tussen afnemer en docent.
8.4 Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor materialen zoals yogamatten en props.

9: Prijzen en betaling van lessen
9.1 De docent bepaalt zijn eigen prijs voor een les. Deze prijs staat vermeld op de profielpagina van de docent. Deze prijs is icl. btw.
9.2 Facturering van de lessen verloopt via de docent en de facturen staan op naam van de docent.

10: Cancellen/verzetten les

10.1 Afspraken over het verzetten of cancellen van een les kunnen gemaakt worden met de docent. Zensez is niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen docent en afnemer.

11: Verplichtingen van de docent
11.1 De docent is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die hij van een afnemer ontvangt. De docent zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

12: Aansprakelijkheid
12.1 Zensez is niet aansprakelijk voor verlies en /of beschadiging/teniet gaan van eigendommen van Docent en/of afnemer. De aansprakelijkheid van Zensez is uitgesloten.
12.2 Zensez aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen en/of deelname aan lessen aan verzorgd door docenten. 12.3 Zensez is nimmer aansprakelijk voor gedragingen van docenten. Echter indien er gedragingen plaats vinden die als vervelend ervaren worden kun je dat melden via: info@zensez.nl. Er zullen dan indien nodig maatregelen genomen worden.

13: Geheimhouding
13.1 Zensez en de docent zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

14: Recht- en forumkeuze
14.1 Op de rechtsverhouding tussen Zensez en de docent is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, voor zover dit rechtens is toegestaan.